Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft kan u contact opnemen met de secretaris via secretaris@16m2.nl .

Ledenadministratie
De ledenadministratie vindt plaats via E-Captain. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden en zullen worden gewist wanneer een lid het lidmaatschap opzegt. De volgende gegevens worden vermeld; NAW, geboorte datum, email adres, telefoon-, bankrekening- en bootnummer en lidmaatschap zeilvereniging en thuiswater/haven.

Schepenadministratie
Voor het historisch archief wordt per boot/zeilnummer geregistreerd wie de bouwer is.

Evenementen
Voor deelname aan evenementen kunnen de volgende gegevens worden gevraagd; NAW, bootnummer en -naam, lidmaatschap watersportvereniging. Deelname aan evenementen houdt automatisch in dat u akkoord gaat met vermelding in verslagen en publicaties (mogelijk incl. foto’s) die verband houden met dit evenement.

Nieuwsbrieven
Het lidmaatschap houdt automatisch in dat u digitale nieuwsbrieven ontvangt tenzij u aangeeft dit niet te wensen. Daarnaast kan u zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst van (bepaalde) nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden
Wij geven de persoonsgegevens enkel door aan andere partijen die een gelijkwaardig privacy beleid hebben of waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend aan andere partijen verstrekken ingeval dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld de politie en de fiscus).

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.