Statuten

Statuten Vereniging

24997/FB/WK/versie 1

Officiele statuten onder de download knop, hieronder staat alleen de uitgeschreven versie en is niet leidend

INLEIDING

1.De Vereniging werd opgericht op drie en twintig februari negentienhonderd acht en vijftig.

2.De statuten van de Vereniging zijn opgenomen in een notariële akte op achttien juli negentienhonderd negen en tachtig verleden voor een plaatsvervanger van mr. N. de Wolf, notaris te Drachten. De statuten van de Vereniging zijn nadien niet gewijzigd.

3.De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op negen februari tweeduizend veertien besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
Houwing van Beek Notarissen
Bilthoven

Artikel 1. Naam en zetel

  1. De Vereniging draagt de naam: 16 M2 KLASSE ORGANISATIE en is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.
 1. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel

De Vereniging stelt zich ten doel:

  • het propageren van de zestienkwadraat-klasse (hierna ook aan te duiden als: 16M2 klasse) en het bevorderen van het zeilen, speciaal het bevorderen van het wedstrijdzeilen in die klasse;
  • het behartigen van de belangen van de Vereniging bij het hierna te noemen watersportverbond;
  • het doen of mede doen ontwikkelen en handhaven van de klassenvoorschriften, inclusief het voorstellen van klassencontroleurs zoals bepaald is in het Reglement voor klassencontroleurs, opgesteld door het hierna te noemen Watersportverbond
 • het houden van evenementen;en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3. Middelen

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het behartigen van de belangen van de leden;
  • het bevorderen van contacten en een goede verstandhouding tussen de leden;
  • het bepleiten van de belangen van de klasse en van de leden bij de te Amsterdam gevestigde vereniging: Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond, hierna te noemen: Watersportverbond;
  • het (doen) organiseren van wedstrijden, vaartochten, lezingen, cursussen en bijeenkomsten;
  • het (doen) verzorgen en in stand houden van de nodige voorzieningen voor de jachten;
  • het samenwerken met andere watersportverenigingen en instanties;
 • alle andere wettige middelen, welke voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn

Artikel 4. Leden

  1. De Vereniging bestaat uit:
   1. gewone leden;
   2. ereleden;
   3. leden van verdienste;
   4. bemanningsleden;
   5. donateurs.
  1. Gewone leden kunnen zijn, zij die de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt en als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
  1. Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die daartoe op grond van en op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement zijn benoemd. Zij zijn vrij van de verplichting tot betaling van contributie.
  1. De gewone leden en de bemanningsleden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen. De wijze van inning van contributies wordt door het bestuur geregeld.
 1. De leden zijn gehouden zich aan de statuten en reglementen van het Watersportverbond te onderwerpen, zolang het Watersportverbond de Vereniging erkent.

Artikel 5. Lidmaatschap

  1. Lid wordt men door schriftelijke kennisgeving aan of op uitnodiging van het bestuu
  1. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres en geboortedatum en voor minderjarigen een blijk van toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Het bestuur beslist in de eerste op de aanmelding volgende vergadering; bij weigering staat de betrokkene binnen dertig (30) dagen beroep open op de algemene vergadering, welke hierover in de eerstvolgende vergadering zal beslissen. Hangende het beroep is belanghebbende geen lid.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt door:
   1. overlijden van het lid;
   2. schriftelijke opzegging van het lid bij het bestuur, uiterlijk twee (2) maanden vóór het einde van het boekjaar gedaan. Indien de opzegging in de loop van het boekjaar geschiedt, blijft de verplichting tot betaling van de contributie bestaan voor de nog resterende periode van dit boekjaar. Schriftelijke opzegging door middel van aangetekend schrijven, fax of e-mail (aan het op de website van de Vereniging weergegeven adres van de Klassen Organisatie), uiterlijk twee (2) maanden vóór het einde van het jaar gedaan;
   3. Opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen en na daartoe tweemaal te zijn aangemaand, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur;
   4. Ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 1. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7. Jaarverslag, rekening en verantwoording

  1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend
  1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kommissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
  1. De last van de kommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kommissie.
 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien (10) jaren lang te bewaren

Artikel 8. Ledenvergadering

  1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  1. Jaarlijks, uiterlijk drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
  1. a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 7 met het verslag van de aldaar bedoelde kommissie;
  1. benoeming van de in artikel 7 genoemde kommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  1. c. voorziening in eventuele vacatures
  1. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur zulks nodig oordeelt of indien tenminste vijftien (15) leden in een met redenen omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen twee (2) weken na het ontvangen van het verzoek een oproep tot deze vergadering door het bestuur aan de leden worden verzonden. Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd.
 1. Oproepen tot een algemene ledenvergadering dienen te worden verzonden aan alle leden, niet eerder dan acht (8) weken en niet laten dan twee (2) weken vóór de vergadering. Relevante stukken zullen tijdig (minstens twee (2) weken vóór de algemene ledenvergadering) worden gepubliceerd op de website van de Vereniging.

Artikel 9. Technische vergadering

  1. Vergaderingen aangaande technische punten met betrekking tot de Klassen voorschriften van de 16M2 Klasse zijn Technische Vergaderingen in de zin van artikel 4 van het Reglement voor Klassen Organisaties van het Watersportverbond. Die vallen op grond van artikel 4 van het Reglement voor Klassen Organisaties onder verantwoordelijkheid van het Watersportverbond en zijn onderworpen aan de regels van het Watersportverbond, ook voor wat betreft agendering, benoeming voorzitter van de vergadering en stemrecht.
 1. Overeenkomstig haar doel zal de Vereniging het Watersportverbond zonodig verzoeken en/of suggereren Technische Vergaderingen uit te schrijven, zonodig onder leiding van een door de Vereniging aangedragen voorzitter en zonodig op basis van een door de Vereniging aan te dragen agenda en zal zij het Watersportverbond aansporen overeenkomstig artikel 4 lid 3 van het Reglement voor Klassen Organisaties uitnodigingen te versturen aan certificaathouders.

Artikel 10. Stemrecht

  1. Alle op de algemene ledenvergadering aanwezige gewone leden zijn stemgerechtigd. In de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, ereleden en leden van verdienste als vermeld in artikel 4 het recht te stemmen over de volgende onderwerpen: benoeming van bestuursleden, statutenwijzigingen, begroting van het komend jaar, het aangaan van langlopende verplichtingen (bijvoorbeeld huurovereenkomsten en servicecontracten), het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het afsluiten van leningen, benoeming van leden van de kascommissie en contributie.
  1. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen.
 1. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Artikel 11. Bestuur

  1. Het algemeen beheer rust bij het bestuur, dat uit tenminste vijf (5) personen bestaat.
  1. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering
  1. Gewone leden komen voor verkiezing in aanmerking. Kandidaatstelling dient uiterlijk vier (4) weken vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk door ten minste vijf (5) leden ondertekend aan het bestuur te geschieden. Tevens is het bestuur gerechtigd om kandidaten voor te stellen.
  1. Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door een met twee/derde (2/3de) meerderheid van de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering genomen besluit.
  1. Twee (2) bestuursleden tezamen hebben het recht om een naar hun oordeel binnen het bestuur bestaand conflict aan de algemene ledenvergadering ter beslissing voor te leggen
  1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging en met de uitvoering van de bestuursbesluiten. Een bestuurslid kan twee (2) functies bekleden
  1. Indien het aantal bestuursleden onder de drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt.
  1. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris tezamen, dan wel bij ontstentenis van een hunner door hun plaatsvervangers.
  1. Het bestuur kan aan de penningmeester de bevoegdheid verlenen tot een nader aan te geven maximum namens de Vereniging betalingen te doen en bedragen te innen en in ontvangst te nemen
  1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De andere functiesworden door hetbestuur onderling verdeeld.
 1. Jaarlijks treedt ten minste een/derde (1/3de) van de bestuursleden af volgens een door het bestuur daarvan op te stellen rooster. De afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar

Artikel 12. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

  1. Op de algemene ledenvergadering kunnen slechts besluiten genomen worden over onderwerpen die op de gepubliceerde agenda vermeld staan.
  1. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk geformuleerd voorstel.
  1. Wordt er echter direct na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats.
 1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Artikel 13. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:

  • contributies;
  • bijdragen van donateurs;
  • subsidies;
  • giften en legaten
  • advertentie-inkomsten;
 • eventueel toevallige bate

Artikel 14. Wijziging van de statuten

  1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in een daartoe schriftelijk aangekondigde algemene ledenvergadering wanneer tenminste twee/derde (2/3de) aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaart
  1. De oproep daartoe dient bovendien een afschrift van het voorstel tot wijziging te bevatten
 1. De wijziging treedt in werking, zodra deze bij notariële akte is vastgesteld.

Artikel 15. Ontbinding van de Vereniging

  1. Een besluit tot ontbinding van de Vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe strekkende schriftelijk uitgeschreven algemene ledenvergadering waarin tenminste twee/derde (2/3de) van de leden aanwezig is met tenminste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte geldige stemmen.
  1. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen een maand een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin bindende besluiten met tenminste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte geldige stemmen kunnen worden genomen
 1. Bij besluit tot ontbinding van de Vereniging worden vereffenaars van het vermogen van de Vereniging benoemd door de algemene ledenvergadering, die tevens de bestemming van het batig saldo van deze vereffening aangeeft.

Artikel 16. Huishoudelijk reglement

Door de algemene ledenvergadering kan op gelijke wijze als is bepaald voor statutenwijziging een huishoudelijk reglement worden vastgesteld of gewijzigd. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten of de wet.

Artikel 17. Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten, de wet en een eventueel huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering. WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.